Anasayfa » Cem Aziz Çakmak’a Kurulan Kumpas
Kumpaslar

Cem Aziz Çakmak’a Kurulan Kumpas

Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak
Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Balyoz kumpası ile cezaevine gönderildi. Balyoz davasındaki hak ihlalleri dolayısıyla tahliye edilen Çakmak, uzun süre GATA'da tedavi görmesine rağmen yakalandığı hastalık sebebiyle 4 Temmuz 2015 tarihinde hayatını kaybetti.

4 Temmuz 2015’te hayatını kaybeden Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, 24 Şubat 2010’da Balyoz davası kapsamında tutuklandı ve 3 yıl tutuklu kaldı. İddiaya göre Oramiral Özden Örnek, darbe sonrası için kendisine de bir görev vermişti. Fakat dava sürecinde daha önce Özden Örnek’in kendisine TSK’dan ihraç istemi ile dava açtığı da ortaya çıktı. Son olarak FETÖ ile ilgili çatı iddianamede savcı Serdar Coşkun, kumpas bir dava ile yargılanması dolayısıyla Çakmak’a iade-i itibarda bulundu. 

Cem Aziz Çakmak (solda)
Cem Aziz Çakmak (solda)

Balyoz davalarının kumpas olduğunun ve de davaların görülme sürecinde hak ihlallerine sebep olunduğunun ortaya çıkması üzerine Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla bütün Bayoz sanıkları tahliye edildi. Cem Aziz Çakmak ise daha sonra yapılan yargılamalar netîcesinde beraat etti. Uuzun süredir GATA’da tedavi gören Çakmak, 4 Temmuz 2015 tarihinde hayatını kaybetti.

TSK 1. Ordu Komutanlığı’nda dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini devirmek için hazırlandığı iddia edilen askerî darbe planı idi. Darbe planı olduğu iddia edilen “Balyoz”, Taraf gazetesinin “AKP ve Gülen’i Bitirme Planı” ve de “Türkiye’yi Balyozla Ezeceklerdi” gibi haberlerle kamuoyuna duyurulmuştu. Daha sonra FETÖ’nün “Balyoz davası” kapsamında askerleri görevlerinden edip yerine kendi elemanlarını yerleştirdiği iddia edilmiştir.

Akşam Gazetesi’nin 13 Haziran 2016 tarihinde yaptığı haberde iddia edildiğine göre 1. Ordu’daki paralel yapının elemanları gizli bilgileri Tuncay Opçin ile paylaştı. Opçin’in verdiği gizli bilgilerde çeşitli oynamalar yapıldı ve böylece “Balyoz planı” oluşturuldu.

Gazeteci Tuncay Opçin
Gazeteci Tuncay Opçin

Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihinde yaptığı haber üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı ve soruşturma sonucu açılan davaya 19 Haziran 2010’da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Mahkeme, 21 Eylül 2012’de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına’nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325’ini “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Mehmet Baransu, Tuncay Opçin, Yıldıray Oğur, Ahmet Altan ve Yasemin Çongar’ın T yüksek güvenlikli kozmik odalarda korunması gereken devletin güvenliğine ilişkin vesikaların kısmen veya tamamen yok edilmesi imha edilmesi, çalınması, bulundukları yerden gizlice alınması, gizli kalması gereken bilgilerin temin edilmesi, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin açıklanması suçlarını işledikleri tespit edildi.

Konu ile alâkalı olarak Saygı Öztürk’ün 13 Ekim 2013’te “Ulusal projeleri yürütenlere balyoz” başlıklı yazısı, Balyoz Davası’nda Deniz Kuvvetleri personelinin nasıl hedefe konduğunu açığa çıkarıyor. Görevden el çektirilen muvazzaf askerlerin TSK’da yürüttüğü görevler, kurulan kumpsların aslında devleti zayıflatma hedefini de belirtir mahiyette:

“De­niz Kuv­vet­le­ri per­so­ne­li­nin, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri için­de­ki ora­nı yüz­de 9 ol­ma­sı­na rağ­men, ‘Bal­yoz Da­va­sı­’n­da tu­tuk­la­nan­la­rın yüz­de 55’i­ni de­niz­ci­ler oluş­tu­ru­yor. Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da tu­tuk­la­nan­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da bun­la­rın da hep ulusal projelerde görev almış olması dikkat çekiyor.

İn­san­sız Ha­va Ara­cı ge­liş­tir­me ko­nu­sun­da Ha­va Kuv­vet­le­ri­’nin en yet­kin isim­le­rin­den olan Tüm­ge­ne­ral Be­ya­zıt Ka­ra­taş, 16 yı­la mah­kum edil­di.
F-16 uçak­la­rı­nın test pi­lo­tu ve ‘F-16 Pro­je­si­’nin ge­liş­tir­me so­rum­lu­su Tuğ­ge­ne­ral Ku­bi­lay Ba­loğ­lu, 16 yı­la mah­kum edil­di.
Uzun Men­zil­li Si­lah­lar Pro­jesi­’nin ba­şın­da­ki Al­bay Yu­suf Vol­kan Yü­cel, 16 yı­la mah­kum edil­di.
Ha­va Kuv­vet­le­ri­’nin ya­zı­lı­mı­nı Türk­çe­’ye çe­vi­ren ve mil­li ya­zı­lı­mı üret­ti­ren Kor­ge­ne­ral Ra­sim Ars­lan, 16 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.

İş­te, bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za atı­lan De­niz Kuv­vet­le­ri Araş­tır­ma Mer­ke­zi­’nin ba­şın­da olan ko­mu­tan Al­bay Mus­ta­fa Ci­ve­lek ve çok sa­yı­da mü­hen­dis de İz­mi­r’­de de­vam eden da­va­nın sa­nı­ğı… On­la­rın ba­şı­na ge­len­ler­den son­ra bu mer­kez­den çok sa­yı­da mü­hen­dis ay­rıl­dı. Ya­ni, bu kıy­met­li mer­kez de bü­yük öl­çü­de çö­ker­til­miş ol­du.

Cem Aziz Çakmak, 3 Mart 2015 tarihli bir Twitter gönderisinde ise Can Dündar’ı Balyoz kumpasına ortak olmakla suçladı.”

Cem Aziz Çakmak, kendisine kurulan kumpasla alâkalı olarak Can Dündar'ın sorumlu olduğunu dile getirmişti
Cem Aziz Çakmak, kendisine kurulan kumpasla alâkalı olarak Can Dündar’ın sorumlu olduğunu dile getirmişti

Kaynaklar

Hürriyet – Cem Aziz Çakmak Yaşamını Yitirdi

Akşam – Balyoz Kumpası Böyle Kurulmuş

Güncel Meydan – Ulusal Projeleri Yürütenlere Balyoz

Kategoriler